home / Medisch Shiatsu Namikoshi “IF YOU NEED TWO HANDS”

Privacy beleid en GAT geschillen- en tuchtreglement

© 2008 - 2023 All Rights Reserved

Privacyverklaring/ AVG-register van verwerkingsactiviteiten/WGBO en Wkkgz-klachtrecht

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doelstelling is om meer duidelijkheid te verschaffen bij vooral de grotere bedrijven en ondernemingen hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Mijn praktijk is bezet met 1 persoon. Ik begrijp dat uw privacy belangrijk voor u is en daarom informeer ik u hierbij wie ik ben en hoe ik werk.

Ik ben Renate Zellenrath en ik ben opgeleid op HBO niveau als natuurgeneeskundig (medisch) shiatsu therapeut te Baarn. De totale duur van de opleiding bedroeg 5 jaar. Voorafgaand volgde ik 1-jarige opleiding tot praktiserend shiatsu therapeut te Amsterdam. HIerna volgde ik andere aansluitende opleidingen, waaronder Orthomoleculaire Epigenetische therapie.

Om goede kwaliteit te bieden ben ik vanaf 2012 aangesloten bij een beroepsvereniging. Tot en 31 december 2021 was dit bij NWP nr: P-1600.

Per 1 januari 2022 ben ik aangesloten bij CAT Vergoedbaar en Complementaire
Kwaliteits Therapeuten, 
Level 5 CAT-therapeut.
Ik ben tevens aangesloten bij RBCZ : 180527R 

De erkenning is na screening tot stand gekomen. Tijdens dat proces is er gekeken naar alle onderdelen die bij het therapeutschap en praktijkvoering behoren, daarna volgt erkenning als de therapeut aan de eisen voldoet..

Lidmaatschap Beroepsvereniging en klachten

De praktijk is aangesloten bij is aangesloten bij de beroepsorganisatie Stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten en CAT Vergoedbaar.
CAT vergoedbaar: 59542021-07-30
Complementaire Kwaliteitstherapeut: CK59542021-07-30
RBCZ licentie nr : 180527R

Als kwaliteitstherapeut ben ik ingeschreven in het RBCZ-register, ben ik onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Ik val als kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Wanneer u niet tevreden bent of een klacht hebt over de behandeling of werkwijze, neem dan contact met mij op. We proberen er dan samen uit te komen. Wanneer dat niet lukt, kunt u terecht bij het GAT.

Een Kwaliteitstherapeut belooft te handelen naar deze beroepscode:

Bent u aanvullend goed verzekerd? Dan kan het zijn dat de behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed. Het is belangrijk dat dit op de declaratie AGB codes staan vermeld. Cliëntdossiers en factuuradministratie worden digitaal en AVG-proof beveiligd bewaard. Betalingswijze van de behandelingen worden via betaalverzoek van mijn bank of via bankoverschrijving na ieder behandeling betaald. De factuur ontvangt u als pdf e-mail.

De normen en waarden zijn vastgelegd door deze beroepsvereniging. Met deze erkenning worden de meeste consulten (geheel of gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar (indien u aanvullend verzekerd bent). U kunt via de link van de beroepsvereniging inzien of u voor vergoeding in aanmerking komt. Zie kopje vergoeding of klik alvast op https://catvergoedbaar.nl/ of https://kwaliteitstherapeuten.nl

Ik ben ook aangesloten bij RBCZ, register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Ik voldoe aan de Plato eindtermen SHO CPION, alsmede de psychosociale en medische basiskennis op HBO niveau. Ik heb een geactualiseerde “verklaring omtrent het Gedrag”. Ik werk conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Hiermee voldoe ik aan de eisen van de zorgverzekeraar.

Voor een goede behandeling, is het noodzakelijk dat ik als behandelende shiatsu therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke verplicht opgelegd door WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen, beschreven in Westerse, maar ook in Chinese termen over uw gezondheidstoestand. Ook worden er in uw dossier persoonsgegevens opgenomen:
Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt
Geboortedatum van de cliënt
Zorgverzekeraar en relatienummer (in coronatijd BSN nr)
Telefoonnummer en e-mail van de cliënt.

Kwaliteitstherapeuten “Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl GAT. https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/docs/GAT_Geschillenreglement_Tuchtreglement.pdf

Bijzondere persoonsgegevens. Als geregistreerde complementaire zorgverlener bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) val ik onder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en heb daarmee beroepsgeheim. Bijzondere persoonsgegevens zijn bij de praktijk "If you need two hands" vooral gegevens over de gezondheid van cliënten. Maar in het kader van de behandeling kunnen ook bijvoorbeeld seksualiteit, levensovertuiging, arbeidsgegevens of strafrechtelijke gegevens (Veilig Thuis, geweldconflicten) geregistreerd worden.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd en worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard voor goede zorgverlening.

Technische en organisatorische maatregelen die ik tref

Ik ben ZZP-er. Ik ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. In geval van langdurige ziekte van mij, als therapeut, kunnen een of meerdere vervangende collega therapeuten toegang hebben tot ter zake doende patiëntendossiers. Zij vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels. Overdracht van dossiers zal altijd alleen gebeuren met toestemming van de clienten.
Medische tuchtcolleges beschouwen het ‘niet-pluis’-gevoel als behorend tot de professionele standaard. Dit kan zijn om diagnostische onzekerheid of bij onveiligheid. Bij onraad informeer ik de beroepsvereniging.

Ik bepreek heel soms met collega’s of in een intervisiegroep een casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Ik werk met een papieren en digitaal cliëntendossier en digitale facturering. Ik licht bij de intake toe, hoe ik deze dossiers bewaar. Financiele verwerking is beveiligd met een wachtwoord. Ik verwerk nooit gegevens op de harde schijf. Persoonsgegevens worden ook met mijn boekhouder gedeeld in verband met factuuradministratie en belastingaangiftes, ook hier is een verwerkingsovereenkomst mee afgesloten. Iedere onderneming is wettelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren. Uw persoonsgegevens evenals uw afsprakenhistorie worden daarom maximaal 7 jaar bewaard. Ook uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in onze factuuradministratie. De cliënt of ouder verplicht zich middels het vragenlijst/intake formulier relevante informatie aan de CAT-therapeut te verstrekken.

Mijn website is beveiligd met een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen uw bezoek aan onze website en de server waar onze website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden. Websites die over een SSL-certificaat beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten met een slot en de https:// in de adresbalk. De apparaten die ik gebruik voor verwerking zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk en/of gezichtsherkenning. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

In 2016 is het verplicht een datalek te vermelden. Ik ben mij zeer bewust van mogelijkheden tot fraude en zal er alles aan doen om fraude tegen te gaan. Ik onderhoud regelmatig contact met een IT-er. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Ik adviseer u om nooit verdachte emails te openen en bewust te zijn van het gebruik van video en camera op uw computer. Ik werk nooit via video. Ik heb geen facebook en ik verstuur zeer incidenteel nieuwsbrieven.

Met uw toestemming bij de intake kunnen wij corresponderen via email. Indien gewenst corresponderen wij per brief.

Mijn site kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat ik geen controle heb over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en ik adviseren u om het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

Alleen in overleg met u kan ik de gegevens gebruiken om andere zorgverleners of de huisarts te informeren over mijn bevindingen. Bij doorverwijzing informeer ik u eerst. U overhandigt zelf een doorverwijzing aan de huisarts of andere zorgverlener. Echter er is een enkele uitzondering, namelijk op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht doorbroken worden, wanneer er gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of van een derde. Medische uitwisseling met u, digitaal, kan alleen na uw toestemming. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn 20 jaar vanaf de laatste behandeling. Indien er meer dan 20 jaren verstreken zijn en er geen enkele aanleiding meer is om te veronderstellen dat er nog behoefte is aan contact, dan worden uw gegevens verwijderd en vernietigd. Dit na overleg met de regels die de beroepsvereniging op dat moment hanteert of een aankondiging aan u als cliënt. U heeft altijd recht op inzage, recht op rectificatie, bv als gegevens fout zijn verwerkt, recht op overdracht van het dossier aan een collega.

Via email info@ifyouneedtwohands.nl stuurt u een aanvraag in voor behandeling. Het is nog beter om telefonisch contact met mij opnemen. Ik bel u binnen 24 uur terug. Soms komt het voor dat berichten in "spam" terecht komen, dit is omdat ik gebruik maak van een goede "beveiliging". Het emailadres is slechts bedoeld voor een eerste contactlegging. Gestuurde informatie wordt bewaard in uw dossier. De box wordt regelmatig geleegd. Bij voorkeur worden uw persoonsgegevens overhandigd bij een eerste persoonlijk gesprek. U ontvangt een integriteitsverklaring, waarin u aangeeft dat u mijn vragen naar waarheid beantwoordt en waarbij ik u informeer dat het advies van de huisarts of van de specialist bepalend is voor het behandelingstraject.

Na de behandeling ontvangt u via email een zorgnota, met uw naam, adres en woonplaats, uw geboorte datum, inschrijfnummer van de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar. Tevens een korte omschrijving en prestatiecode en tevens de kosten van een consult.

Wijzigingen. Ik houd me het recht voor deze privacyverklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels en relevante wet- en regelgeving.

...........................................................................................................................................

Disclaimer

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij

www.ifyouneedtwohands.nl

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van If you need two hands. De eigenaar van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto ‘s, artikelen en- of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing op deze site.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, kan er geen aansprakelijkheid voortvloeien uit onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

© Foto’s en info op de pagina’s

Op alle foto’s van deze internetsite berust copyright. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient er altijd contact te worden opgenomen met de eigenaar van deze site. Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact met ons op.

Artikelen/Blogs

Geplaatste artikelen, zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de eigenaar.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. If you need two hands heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door If you need two hands houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Ik hoop u voldoende te hebben geinformeerd.

 

If you need two hands goes abroad www.relaxingpureliving.com

Praktijk voor Shiatsu Namikoshi en Orthomoleculaire Epigenetische therapie

Zorgverlener R. Zellenrath voldoet aan de eisen van Plato SHO-registratie: 112199-105871
Lid beroepsvereniging: CAT vergoedbaar, Complementaire Kwaliteitstherapeuten, RBCZ

Gebouw De Hofcamp

Hofcampweg 71 Wassenaar, begane grond, rolstoel of rollator mogelijk

tel. 0623680106
info@ifyouneedtwohands.nl
www.ifyouneedtwohands.nl
KvK nummer: 27251307

 

 

 

Medisch Shiatsu Massage Praktijk
If you need two hands in Wassenaar