home / If you need two hands - Praktijk voor Shiatsu en Massage in Wassenaar

Privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doelstelling is om meer duidelijkheid te verschaffen bij vooral de grotere bedrijven en ondernemingen hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Mijn praktijk is bezet met 1 persoon. Ik begrijp dat uw privacy belangrijk voor u is en daarom informeer ik u hierbij wie ik ben en hoe ik werk.

Ik ben Renate Zellenrath en ik ben opgeleid op HBO niveau als natuurgeneeskundig (medisch) shiatsu therapeut te Baarn. De totale duur van de opleiding bedroeg 5 jaar. Voorafgaand volgde ik 1-jarige opleiding tot praktiserend shiatsu therapeut te Amsterdam.

Om goede kwaliteit te bieden ben ik aangesloten bij een beroepsvereniging, namelijk bij NWP, “beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals”. www.nwp-natuurgeneeskunde.nl. De normen en waarden zijn vastgelegd door deze beroepsvereniging. Ik ben lid onder nummer P1600. Met deze erkenning worden de meeste consulten (geheel of gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar (indien u aanvullend verzekerd bent). U kunt via de link van de beroepsvereniging inzien of u voor vergoeding in aanmerking komt. Zie kopje vergoeding.

Ik ben ook aangesloten bij RBCZ, register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder licentienummer 180527R. Ik voldoe aan de Plato eindtermen SHO registratie nr. 112199-105871, alsmede de psychosociale en medische basiskennis op HBO niveau. Ik heb een geactualiseerde “verklaring omtrent het Gedrag”. Ik werk conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Hiermee voldoe ik aan de eisen van de zorgverzekeraar.

Voor een goede behandeling, is het noodzakelijk dat ik als behandelende shiatsu therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke verplicht opgelegd door WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen, beschreven in Westerse, maar ook in Chinese termen over uw gezondheidstoestand. Ook worden er in uw dossier persoonsgegevens opgenomen:
Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt
Geboortedatum van de cliënt
Telefoonnummer en e-mail van de cliënt.

Bijzondere persoonsgegevens. Als geregistreerde complementaire zorgverlener bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) val ik onder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en heb daarmee beroepsgeheim. Bijzondere persoonsgegevens zijn bij de praktijk "If you need two hands" vooral gegevens over de gezondheid van cliënten. Maar in het kader van de behandeling kunnen ook bijvoorbeeld seksualiteit, levensovertuiging, arbeidsgegevens of strafrechtelijke gegevens (Veilig Thuis, geweldconflicten) geregistreerd worden.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd en worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard voor goede zorgverlening.

Technische en organisatorische maatregelen die ik tref

Ik ben ZZP-er. Ik ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. In geval van langdurige ziekte van mij, als therapeut, kunnen een of meerdere vervangende collega therapeuten toegang hebben tot ter zake doende patiëntendossiers. Zij vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels. Overdracht van dossiers zal altijd alleen gebeuren met toestemming van de clienten.

Ik bepreek heel soms met collega’s of in een intervisiegroep een casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Ik werk met een papieren en digitaal cliëntendossier en digitale facturering. Ik licht bij de intake toe, hoe ik deze dossiers bewaar. Financiele verwerking is beveiligd met een wachtwoord. Ik verwerk nooit gegevens op de harde schijf.

In 2016 is het verplicht een datalek te vermelden. Ik ben mij zeer bewust van mogelijkheden tot fraude en zal er alles aan doen om fraude tegen te gaan. Ik onderhoud regelmatig contact met een IT-er. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Ik adviseer u om nooit verdachte emails te openen en bewust te zijn van het gebruik van video en camera op uw computer. Ik werk nooit via video. Ik heb geen facebook en ik verstuur geen nieuwsbrieven.
Met uw toestemming bij de intake kunnen wij corresponderen via email. Indien gewenst corresponderen wij per brief.

Mijn site kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat ik geen controle heb over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en ik adviseren u om het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

Alleen in overleg met u kan ik de gegevens gebruiken om andere zorgverleners of de huisarts te informeren over mijn bevindingen. Bij doorverwijzing informeer ik u eerst. U overhandigt zelf een doorverwijzing aan de huisarts of andere zorgverlener. Echter er is een enkele uitzondering, namelijk op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht doorbroken worden, wanneer er gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of van een derde. Medische uitwisseling met u, digitaal, kan alleen na uw toestemming. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Indien er meer dan 15 jaren verstreken zijn en er geen enkele aanleiding meer is om te veronderstellen dat er nog behoefte is aan contact, dan worden uw gegevens verwijderd en vernietigd. Dit na overleg met de regels die de beroepsvereniging op dat moment hanteert of een aankondiging aan u als cliënt. U heeft altijd recht op inzage, recht op rectificatie, bv als gegevens fout zijn verwerkt, recht op overdracht van het dossier aan een collega.

Via email info@ifyouneedtwohands.nl stuurt u een aanvraag in voor behandeling. Het is nog beter om telefonisch contact met mij opnemen. Ik bel u binnen 24 uur terug. Soms komt het voor dat berichten in "spam" terecht komen, dit is omdat ik gebruik maak van een goede "beveiliging". Het emailadres is slechts bedoeld voor een eerste contactlegging. Gestuurde informatie wordt bewaard in uw dossier. De box wordt regelmatig geleegd. Bij voorkeur worden uw persoonsgegevens overhandigd bij een eerste persoonlijk gesprek. U ontvangt een integriteitsverklaring, waarin u aangeeft dat u mijn vragen naar waarheid beantwoordt en waarbij ik u informeer dat het advies van de huisarts of van de specialist bepalend is voor het behandelingstraject.

Na de behandeling ontvangt u via email een zorgnota, met uw naam, adres en woonplaats, uw geboorte datum, inschrijfnummer van de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar. Tevens een korte omschrijving en prestatiecode en tevens de kosten van een consult.

Ik hoop u voldoende te hebben geinformeerd.

Medisch Shiatsu Praktijk
“If you need two hands”
R. Zellenrath, voldoet aan de Plato eindtermen, SHO reg.nr 112199-105871

Santhorstlaan 24, 2242 BG Wassenaar
tel. 0623680106
info@ifyouneedtwohands.nl
www.ifyouneedtwohands.nl
KvK nummer: 27251307
AGB code zorgverlener: 90-046686
AGB code praktijk: 90-55308
NWP nr: P-1600
RBCZ licentienummer 180527R

 

 

 

Medisch Shiatsu Massage Praktijk
If you need two hands in Wassenaar